ДОГОВІР 

на надання послуг з навчання робототехніки та програмування

дітей віком з 7 до 15 років у закладі «Евріка»

 

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг з навчання робототехніки та програмування Вашої дитини у Закладі «Евріка», або уточнити інформацію що Вас цікавить  за тел. (+38044) .

У випадку  прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти  і Вам зрозумілі всі її положення

 

ПРОПОЗИЦІЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією про надання послуг з навчання робототехніки та програмування у Закладі «Евріка» на визначених Договором умовах, згідно обраного місця розташування Закладу «Евріка» та графіку відвідування закладу, визначених у формі Заявки на послуги (надалі – Заявка) (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України)  суб’єкта підприємницької діяльності Фізичної особи-підприємця ___________________________________________________ (П.І. По-б), що діє на підставі Витягу з ЄДР № __                                         ___ від ___                              ____ р. , надалі –  Виконавець.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.3.  Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір про надання Послуг, з усіма Додатками до нього  (надалі – Договір)  є офіційною публічною  офертою суб’єкта підприємницької діяльності, що зазначений у даному Договорі як Виконавець, адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України  (надалі – Клієнт).

1.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні,  що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

 

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, МАЮТЬ НАСТУПНІ ЗНАЧЕННЯ

2.1.  Під терміном Клієнт розуміється фізична особа,  (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю, законним опікуном  (представником) або інша фізична особа що представляє інтереси дитини (віком від 7 до 15 років),  яка буде отримувати Послуги.

2.2. Надалі по тексту Договору Виконавець і Клієнт також називаються разом «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  Предметом цього Договору є надання Закладом «Евріка» послуг з навчання робототехніки та програмування Клієнту, у Виконавця послуг та за графіком відвідування, вказаного у формі Заявки, на визначених Договором умовах(надалі – Послуга).

 

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір укладається між Виконавцем і Клієнтом у формі Картки приєднання (ст. 634 ЦКУ) (додаток до Договору № 1).

4.2.  Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання Послуг.

4.3. Клієнт здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця, або на сайті Виконавця,шляхом виконання наступних дій:

– оплата Клієнтом послуг Виконавця, згідно встановленого цим Договором порядку і Тарифів на

4.4. Виконання вказаних у п. 4.3 даного Договору сукупності дій, які виконані Клієнтом свідчить про те,  що Клієнт ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі та акцептований Клієнтом.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви, подачею документів вказаних у п. 4.3 даного Договору та оплатою послуг і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги надаються Клієнту на попередній платній основі, відповідно до Тарифів.

5.2. Оплата за надання послуг здійснюється в розмірах згідно Тарифів не пізніше п’ятого числа поточного місяця.

5.3. Оплата послуг, а також інших фінансових зобов’язань Клієнта, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок або готівкою у касу Виконавця.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАДАВАЧА ПОСЛУГ

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. До початку надання послуг провести з Клієнтом ознайомлення з приміщеннями закладу, з вимогами  техніки  безпеки, з програмою навчання, а також з умовами і правилами  відвідування  батьками і дітьми Закладу «RoboCode»;

6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту навчальної програми Закладу;

6.1.3. Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;

6.1.4. Зберігати місце за дитиною,  при умові оплати згідно Тарифів, у випадках її хвороби, санаторно-курортного  лікування,  карантину, а також під час  тимчасової  відсутності Клієнта з поважних причин;

6.1.5. Навчати дитину за програмою Закладу із залученням висококваліфікованих спеціалістів;

6.1.6. Використовувати при навчанні сучасні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.7. Доглядати за дитиною під час її навчального процесу.

 

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Комплектувати групи за віковими ознаками дітей;

6.2.2. Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну викладачів та корегувати розклад;

6.2.3. Не допускати до Закладу «Евріка»  Клієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

6.2.4. Призупинити надання Послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Клієнтом своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем;

6.2.5. Відрахувати дитину з установи при невиконанні  Клієнтом  умов і правил відвідування  Закладу;

6.2.6. Не приймати до відвідування занять хвору дитину;

6.2.7. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Виконавця, не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації;

6.2.8. Розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку, якщо під час надання Послуг дитина зриває навчання, порушує дисципліну та заважає іншим дітям.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

7.1. Клієнт зобов’язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами  дотримуватися умов цього Договору;

7.1.2. При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості;

7.1.3. Дотримуватись правил відвідування Закладу «Евріка» і вимог даного Договору;

7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про хворобу дитини або інші причини відсутності дитини;

7.1.5.  Передавати дитину до Закладу і забирати її  у викладача особисто;

7.1.6. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця;

7.1.7.  Відшкодовувати будь-які збитки Виконавця, які сталися з вини дитини та/або Клієнта.

 

7.2. Клієнт має право:

7.2.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Виконавця вимог  даного Договору;

7.2.3. Обирати додаткові послуги, які пропонує Виконавець;

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально процесу та наданням послуг Виконавцем;

7.2.5. Вносити пропозиції, що до покращення роботи Закладу;

7.2.6. Приймати участь у заходах Закладу;

7.2.7. Користуватися системою знижок:

– при сплаті наперед за весь навчальний рік              –   15%;

– за другу дитину з  родини                                             –   10%;

– за третю дитину з  родини                                            – 20%.

Знижки надаються на підставі розгляду  письмового звернення Клієнта до адміністрації Закладу.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Клієнт згоден з тим, що Виконавець не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Клієнта, внаслідок порушенням ним, або будь-якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

8.2. Виконавець, несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі суми Передоплати, документально підтвердженої.

8.3. Виконавець, не несе відповідальності за збитки Клієнта, що виникли в результаті:  порушення Клієнтом встановленого порядку поводження у приміщеннях та на  території Закладу,  користування і експлуатації обладнання, а також у випадку відмови в обслуговуванні Клієнта у відповідності з вимогами  даного  Договору;

8.4. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України,  що регулюють діяльність Клієнта.

8.5. Клієнт  несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним у  Заявці на послуги. У випадку якщо Клієнт не вказав або невірно вказав персональні дані,  Виконавець не відповідає за збитки Клієнта, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Клієнта.

8.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором,  Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором,  якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.8. У випадку порушення  Клієнтом умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в даному Договорі.

8.9. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору,  Виконавець залишає за собою право або не допустити дитину Клієнта до відвідування занять у Закладі, або заборонити входити на територію Закладу, особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за поточний місяць надання послуги, такому Клієнту не повертаються. Рішення про недопущення дитини до занять,  або заборону входу Клієнтові і його довіреним особам приймається адміністрацією Виконавця.

 

 1. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації,  якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Клієнтом, Виконавець повідомляє про них Клієнту, шляхом публікації  їх на сайті Виконавця не менше ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3.1. При прийнятті Клієнтом рішення  про відмову від отримання Послуг й повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви для виконання відповідних розрахунків.

9.3.2. При прийняті Виконавцем відповідного рішення на підставі систематичного невиконання Клієнтом своїх зобов’язань, та повідомленням їх  про це за два тижні.

9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Всі суперечки і розбіжності,  що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору,  підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення  одної з Сторін до другої.

10.2. Виконавець після отримання від Клієнта претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти)  днів її розглянути та направити Клієнту вмотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. Сторони, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, одночасно з підписанням даного Договору надають інформований дозвіл (згоду) одна одній на збір, обробку, використання, в тому числі передачу третім особам, їх персональних даних і персональних даних фізичних осіб – співробітників та/або представників Сторін (які передаються Стороною іншій Стороні, з метою ідентифікації фізичних осіб, які уповноважені діяти від імені Сторони), та підтверджують, що ними отримані повідомлення про включення переданих Стороною персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони Договору з метою реалізації цивільно-правових, господарських, та інших відносин виключно в межах, в обсязі та з метою, необхідними для належного виконання умов цього Договору та законодавства.

11.3. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони  зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства  України.